Општа акта

Правилник о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања
Правилник о Специјалистичким струковним студијама у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о условима, начину и поступку избора у звања наставника и сарадника ВШССОВ у Кикинди

Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о завршном испиту на Специјалистичким струковним студијама
Правилник о завршном испиту на основним струковним студијама
Правилник о уџбеницима
Правилник о издавачкој делатности
Правилник о раду школске библиотеке
Правилник о критеријумима и условима преноса ЕСПБ бодова између различитих академских и струковних студија и признавање испита
Правилник о награђивању и оцењивању запослених у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената ВШССОВ у Кикинди
Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о безбедности и здрављу на раду у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о образовању и стручном усавршавању наставника и сарадника ВШССОВ у Кикинди
Правилник о организацији буџетског рачуноводства у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о правима, обавезама и одговорностима наставника и сарадника ангажованих уговором о допунском раду
Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога и налога за службено путовање
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
Правилник о четрдесеточасовној радној недељи
Правилник о јавним набавкама ВШССОВ у Кикинди
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга
Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију
Правилник о поклонима у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о мастер струковним студијама на ВШССОВ у Кикинди
Правилник о накнадама и другим примањима запослених у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о објављивању садржаја на веб презентацији Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

Правилник о начину и роковима вршења пописа у ВШССОВ у Кикинди

Правилник о поступку израде финансијског плана ВШССОВ у Кикинди

Правилник о приступном предавању

 

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X