Комисија за самовредновање

Комисијa за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Школа уграђује културу квалитета у све аспекте свог рада и све нормативне акте.

Осигурање квалитета подразумева процесе као што су:

 • екстерна евалуација институције и програма;
 • самоевалуација;
 • студентска евалуација, анализа пролазности и успешности студената.

Школа спроводи студентску евалуацију студија путем анонимне анкете, или на други договорени начин.

Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада именује директор, а састоји се од 5 (пет) чланова, од чега су три из редова наставника, један из ненаставног особља и један представник студената.

Школа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада у интервалима од највише три године.

Комисија се бави следећим пословима:

 1. спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 2. примењује критеријуме и поступке из Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и других општих аката;
 3. на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 4. даје предлоге Наставно-научном већу за доношење стандарда и процедура за обезбеђење квалитета;
 5. поступак самовредновања спроводи се у интервалима најмање једанпут годишње;
 6. подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања директору школе, којем је одговорна за свој рад, а информише и Наставно-научно веће и Савет школе;
 7. обавља и друге послове из своје надлежности у складу Законом, Статутом, Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и другим општим актима.

 

________________________________________________________________________________

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

Наставно особље:

 • др Љиљана Крнета, професор – председник
 • мр Србислава Павлов, предавач – члан
 • др Миланка Маљковић, професор – члан

Ненаставно особље:

 • Мирјана Сивчев, члан

Представник студената:

 • Андреа Фехер, студент – члан

 

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ- ПРЕУЗМИ ОВДЕ

 

________________________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

1. Извештај о раду Комисије за самовредновање за школску 2020/2021. годину

1а. ОДЛУКА – Извештај Комисије за самовредновање за школску 2020/2021. годину

2. Извештај о раду Комисије за самовредновање за школску 2021/2022. годину

2а. ОДЛУКА – Извештај Комисије за самовредновање за школску 2021/2022. годину

3. Извештај о раду Комисије за самовредновање за школску 2022/2023. годину

3а. ОДЛУКА – Извештај Комисије за самовредновање за школску 2022/2023. годину

 

_________________________________________________________________________________

ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

1. Предлог Плана рада Комисије за самовредновање за школску 2021/2022. годину

1а. ОДЛУКА-План рада Комисије за самовредновање за школску 2021/2022. годину

2. Предлог Плана рада Комисије за самовредновање за школску 2022/2023. годину

2а. ОДЛУКА-План рада Комисије за самовредновање за школску 2022/2023. годину

3. Предлог Плана рада Комисије за самовреновање за школску 2023/2024. годину

3а. ОДЛУКА – План рада Комисије за самовреновање за школску 2023/2024. годину

_________________________________________________________________________________

СТРАТЕГИЈА И АКЦИОНИ ПЛАН

Одлука о донешењу стратегије и акционог плана за период школске 2021/2022. – 2030/31. године

СТРАТЕГИЈА И АКЦИОНИ ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ВИСОКИШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА за период  2021/22. – 2030/31.школске године

_________________________________________________________________________________

ПЛАН РАЗВОЈА

Трогодишњи план развоја ВШССОВ у Кикинди за период од 2023/2024. до 2025/2026. школске године

_________________________________________________________________________________

РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА

РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА – 13.10.2022.

_________________________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈИ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2020 / 2023. ГОДИНА

СТАНДАРДИ – Извештај o самовредновању и оцењивању квалитета високошколских установа и студијских програма 2020/2023

ТАБЕЛЕ – Извештај o самовредновању и оцењивању квалитета високошколских установа и студијских програма 2020/2023

ПРИЛОЗИ – Извештај o самовредновању и оцењивању квалитета високошколских установа и студијских програма 2020/2023

__________________________________________________________________________________

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X