Комисија за самовредновање

Комисијa за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Школа уграђује културу квалитета у све аспекте свог рада и све нормативне акте.

Осигурање квалитета подразумева процесе као што су:

 • екстерна евалуација институције и програма;
 • самоевалуација;
 • студентска евалуација, анализа пролазности и успешности студената.

Школа спроводи студентску евалуацију студија путем анонимне анкете, или на други договорени начин.

Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада именује директор, а састоји се од 5 (пет) чланова, од чега су три из редова наставника, један из ненаставног особља и један представник студената.

Школа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада у интервалима од највише три године.

Комисија се бави следећим пословима:

 1. спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 2. примењује критеријуме и поступке из Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и других општих аката;
 3. на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 4. даје предлоге Наставно-научном већу за доношење стандарда и процедура за обезбеђење квалитета;
 5. поступак самовредновања спроводи се у интервалима најмање једанпут годишње;
 6. подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања директору школе, којем је одговорна за свој рад, а информише и Наставно-научно веће и Савет школе;
 7. обавља и друге послове из своје надлежности у складу Законом, Статутом, Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и другим општим актима.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

Наставно особље:

 • др Љиљана Крнета, професор – председник
 • мр Србислава Павлов, предавач – члан
 • др Миланка Маљковић, професор – члан

Ненаставно особље:

 • Мирјана Сивчев, члан

Представник студената:

 • Андреа Фехер, студент – члан

________________________________________________________________________________

РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА – 13.10.2022.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X