Секретар

Секретаријат Школе чине службе које обављају стручне, административне и техничке послове. Стручне послове обавља Стручна служба коју чине:

  • • Секретар Школе
  • • Одсек за студентска питања
  • • Служба рачуноводства
  • • Служба информационих система

Административне послове обавља Административна служба коју чине:

  • • Библиотека
  • • Архива
  • • Скриптарница

Техничке послове обавља Техничка служба коју чине:

  • • Радници за одржавање хигијене

Организациона јединица Секретаријат обавља послове везане, студентска питања, рачуноводствено финансијске и материјалне послове, издавање књига и рад читаонице, електронско представљање школе, послове везане за фотокопирање и рад скриптарнице, административне, управне и друге послове, помоћно-техничке, као и остале послове ради остваривања задатака школе.

Унутрашња организација, систематизација послова и задатака и рад организационе јединице Секретаријат ближе се уређују Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у школи, који доноси директор.

Радом Секретаријата руководи секретар школе:

Јелена Грбић Латиновић, дипломирани правник

Pадно времe од 08.00 до 15.00 часова ( са странкама до 14.00 часова)

Контакт:
Тел./ факс: 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X