О издавачкој делатности

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ВШССОВ У КИКИНДИ

            Издавачка делатност у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди постоји више од четири деценије и континуирано, на систематичан и афирмативан начин, пружа подршку научној и стручној делатности ове високошколске установе.

            Основни концепт издавачке делатности заснива се на објављивању научних и стручних издања из области друштвено-хуманистичких наука, те се издвајају издања различитих зборника и издања уџбеника и приручника за реализацију наставног процеса.

Научни часопис Зборник ВШССОВ излази од 2005. године, два пута годишње, и у њему су заступљени стручни, прегледни и оригинални научни радови из свих педагошко-психолошких области, друштвено-хуманистичких наука и поља уметности, као и прилози из оних дисциплина које на истраживачки, аналитички и интерпретативан начин осветљавају проблематику савремене струке, науке и уметности. У Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, поред научног часописа, објављују се и зборници са многих научних и стручних скупова који се одржавају у Школи, где се акценат првенствено ставља на професију васпитача и целоживотно усавршавање.

            Други сегмент издавачке делатности чине издања уџбеника и приручника наставника, која су умногоме олакшала процес извођења наставе и испунила стандарде савремених наставних метода.

            Одобрење за објављивање свих публикација, чији је издавач Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, даје Наставно-стручно веће. Издања зборника могу се пронаћи на сајту Школе, док се издања уџбеника и приручника могу пронаћи у скриптарници Школе.

            У оквиру издавачке делатности Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, налазе се и посебна издања која су објављена поводом одређених јубилеја и која прате развој ове високошколске установе, почев од учитељске и васпитачке школе, па све до више и високе школе струковних студија за образовање васпитача.

            Издавачка делатност Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, стављајући акценат на континуирани развој и усавршавање, са јасно дефинисаним циљем праћења новина, усклађиваће свој рада са потребама времена и тенденцијама васпитно-образовног, научног и стручног рада, као и новим трендовима у области образовања.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X