Историјат школе

Данас је Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди савремена васпитно-образовна институција која испуњава све стандарде Комисије за акредитацију и проверу квалитета, са основним струковним студијама првог степена (180 ЕСПБ) и мастер струковним студијама другог степена (120 ЕСПБ).

Настава на основним струковним студијама реализује се на два студијска програма:

• Струковни васпитач деце предшколског узраста,
• Струковни васпитач за традиционалне игре,

Смер Струковни васпитач деце предшколског узраста је најдуже заступљен у Школи. Циљеви овог програма јесу о бразовање и припрема васпитача који ће познавати природу детета и његовог развоја; путеве подстицања развоја; институционалне и ванинституционалне облике рада са децом; начине препознавања дечјих потреба; облике сарадње са децом, родитељима, осталим васпитачима, стручним сарадницима и локалном заједницом; поступке индивидуализације и поштовања права на различитости и особености деце и њихових родитеља и принципе инклузивног образовања за децу са посебним потребама.

Радећи у континуитету од 2006. године, смер Струковни васпитач за традиционалне игре у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, окупља и образује студенте заинтересоване за савремене научне, теоријске, педагошке и практичне приступе фолклору. Овакав савремено конципирани студијски програм припрема студенте, будуће васпитаче за традиционалне игре, за рад у области фолклорне педагогије са децом предшколског и млађег школског узраста, пре свега у домену учења традиционалне игре и традиционалне вокалне и инструменталне музике. Студијски програм Струковни васпитач за традиционалне игре тако гради активан дијалог између прошлости, садашњости и будућности, пружајући наредним генерацијама могућност да се изразе у овом подручју стваралаштва. Теоријска и интерактивна настава, практични, емпиријски рад на терену, омогућава студентима да пролазе обуку како у учењу успостављања сазнајних процеса о својој традиционалној култури, тако и о културама у окружењу посредством рада на терену, а са друге стране, да овладавају вештином преношења стеченог знања на најмлађе – децу у предшколским.

Школа реализује студије другог степена Струковни мастер васпитач. Сврха студијског програма Струковни мастер васпитач на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди јесте образовање високо професионалног и просветног кадра за рад у предшколским установама и он треба да омогући студентима продубљивање увида у међуодносе теорије и праксе васпитања и образовања, и даље развијање компетенција стечених на основним струковним студијама. Студенти треба да изграде способност критичког мишљења, рефлексије сопствене праксе, као способности за самосталан професионални развој. Студијски програм Струковни мастер васпитач образује и оспособљава студенте и цео систем образовања васпитача подиже на виши ниво. Студенти треба да овладају савременим теоријским знањима из области васпитања и образовања деце и буду практично оспособљени (овладају специфичним практичним вештинама, развију одговарајућу мотивацију, комуникацију, ставове и вредности) за посао васпитача деце раног и предшколског узраста, ангажованих и на њиховој припреми за укључивање у систем основношколског образовања и васпитања.

У Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди могуће је и дошколовање студената који су завршили вишу двогодишњу школу.

Основни задаци и циљеви Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди јесу континуирано неговање научног, уметничког и стручног усавршавања, како наставног тако и ненаставног кадра, тако и самих студената. Да би остварила основне задатке и циљеве, Школа континуирано врши планирање и контролу резултата свих облика својих образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди запошљава наставнике и сараднике који својим научним, уметничком и наставном делатношћу омогућавају квалитетно и компетентно остваривање студијских програма. Организација наставе је поверена стручним службама Школе, а студентима су у сваком моменту доступне информације у вези са организацијом наставе и радом Школе.

Зграда у којој се Школа налази изграђена је крајем шездесетих година прошлог века и задовољава све неопходне услове за рад. Настава се реализује у специјализованим учионица, методичким кабинетима, амфитеатру, а Школа поседује и салу за физичко васпитање, кабинете за наставнике и библиотеку.

Студентима су понуђене многобројне ваннаставне активности: импротеатар, хор, оркестар, уметничке радионице, промоције књига и активности у оквиру Студентског парламента, који активно ради у Школи и расправља и покреће иницијативе о актуелним темама.

Студенти који долазе из других средина могу да користе услуге смештаја и исхране у Дому ученика у Кикинди.

У складу са стандардима европског образовног простора, у настојању да унапреди струковну наставу и праксу, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, сваке године организује Научно-стручну конференцију „Методички дани“ и објављује Зборник радова, који према према категоризацији Министарства просвете и науке Републике Србије има статус научног часописа.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди настоји да уз стално иновирање студијских садржаја, примену савремених метода и техника едукације и кроз педагошки и истраживачки рад, образује младе и компетентне стручњаке у области предшколског васпитања и образовања.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X