Мисија и циљеви

ВИЗИЈА:

 

Визија ВШССОВ у Кикинди је да постане лидер у области високог образовања у области предшколског васпитања и образовања у Србији и стекне високу репутацију у националном и европском простору, поштујући потребе студената, локалне и шире заједнице и друштва у целини, а у складу са најсавременијим педагошким трендовима, демократским моделима образовања и глобализацијом и информатизацијом друштва. Вредности на којима се ова визија заснива су следеће:

• добробит студента и корисника као највећа вредност и централни стуб рада ВШССОВ,

• врхунска и препознатљива компетенција свршених студената и осталих корисника ВШССОВ,

• промоција и популаризација најновијих тенденција у области васпитања и образовања путем наставног процеса, ваннаставних активности, конференција, обука, семинара, издавачке делатности и истраживачког рада и

• допринос развоју друштва у целини, путем оснаживања предшколства у светлу демократизације, инклузије, социјалног учешћа и повезаности, традиције али и савремених изазова.

Визија Високe школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је да постане лидер у области високог образовања у области предшколског васпитања и образовања у Србији и стекне високу репутацију у националном и европском простору, поштујући потребе студената, локалне и шире заједнице и друштва у целини, а у складу са најсавременијим педагошким трендовима, демократским моделима образовања и глобализацијом и информатизацијом друштва.

МИСИЈА:

 

Мисија ВШССОВ у Кикинди је да обезбеђује разноврсно, креативно и стимулативно образовно окружење за садашње и будуће професионалце у области предшколског васпитања и образовања. Циљеви које ВШССОВ у Кикинди тежи да испуни како би операционализовала мисију и визију и омогућила врхунски квалитет образовања и најбољу услугу студентима су:

• стални рад на обогаћивању понуде актуелних студијских програма на основним и специјалистичким студијама, као припреме за нова институционализована занимања,

• константно усавршавање и акутализовање постојећих студијиских програма и других видова образовања и ваннаставних активности и рад на њиховој флексибилности, како би студенти добили најсавременија знања и вештине и имали могућност избора и комбиновања предмета и активности,

• партнерство са локалном и широм заједницом, у циљу што вишег квалитета рада школе и у складу са стварним потребама окружења,

• неговање научно-истраживачког, професионалног и уметничког усавршавања студената, наставника и шире јавности,

• уска сарадња са иностраним образовним и академским установама, како би се отвориле нове могућности за усавршавање студената и наставника,

• континуирано усавршавање метода и техника едукације, у складу са потребама нових генерација студената,

• непрекидан рад на обогаћивању педагошког, научног и професионалног квалитета наставног кадра и

• очување језичких, културних и националних специфичности мултикултуралног окружења.

Мисија Високe школe струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је да, обезбеђивањем разноврсног, креативног и стимулативног образовног окружења, сталним иновирањем студијских садржаја, применом савремених метода и техника едукације и кроз истраживачки процес, образује младе и компетентне стручњаке у области предшколског васпитања и образовања, и стручњаке за очување и неговање нематеријалне културне баштине.

ЦИЉЕВИ:

 

Циљеви које Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди тежи да испуни како би операционализовала мисију и визију и омогућила врхунски квалитет образовања и најбољу услугу студентима су:

• усаглашавање наставних садржаја са новим основама програма Године узлета;

• стални рад на обогаћивању понуде актуелних студијских програма на основним и мастер студијама;

• константно усавршавање и актуализовање постојећих студијских програма и других видова образовања и ваннаставних активности и рад на њиховој флексибилности, како би студенти добили најсавременија знања и вештине и имали могућност избора и комбиновања предмета и активности;

• партнерство са локалном и широм заједницом, у циљу што вишег квалитета рада школе и у складу са стварним потребама окружења;

• неговање научно-истраживачког, професионалног и уметничког усавршавања студената, наставника и шире јавности;

• уска сарадња са домаћим и иностраним научним, стручним, образовним и академским установама, како би се отвориле нове могућности за усавршавање студената и наставника;

• континуирано усавршавање метода и техника едукације, у складу са потребама нових генерација студената;

• непрекидан рад на обогаћивању педагошког, научног и професионалног квалитета наставног кадра и

• очување језичких, културних и националних специфичности мултикултуралног окружења.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

 

Савладавањем студијског програма студент стиче опште компетенције усвајајући опште законитости, основне принципе, разумевање васпитно-образовног процеса, развој одговарајућих способности анализе, синтезе и предвиђања решења и насталих последица, као и истраживачке методе и технике за области које студирају.

Свршени студенти стичу право непосредног запошљавања у установама за предшколско образовање и васпитање.

Полазећи од циља високошколског образовања васпитача, улога и задатака васпитача у предшколским и другим установама, као пожељни исходи њиховог школовања, тј. компетенције које означавају завршетак основних струковних студија истичу се:

1. да васпитачи стекну одговарајућа знања и разумевање које се наслања на средње образовање, развију способности и усаврше вештине које ће им омогућити да одговорно, стручно, креативно и сразмерно самостално остварују своје конкретне улоге у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста

2. да у сарадњи са осталим члановима стручног тима установе у којој раде, као и родитељима деце, стручним службама локалне заједнице, буду оспособљени за обављање свих фаза васпитно-образовног рада, од увида у потребе деце и родитеља, као и конкретне услове у којима се овај рад одвија, до програмирања и планирања рада и евалуације оствареног која представља и увод у нову фазу програмирања и планирања

3. да прате савремена достигнућа наука (развојна психологија, предшколска педагогија, општа и посебне методике васпитно-образовног рада и др.) и у складу са њима буду оспособљени за примену модерних интерактивних, кооперативних, радионичких и других метода, организационих облика и начина рада, уважавајући притом дечја права, могућности, потребе и интересовања деце коју васпитавају и образују

4. да савладају них практичних умења и вештина потребних васпитачу као узору за учење по моделу (из области свих уметности, ручног рада, домаћинства, информатике, прве помоћи, заштите животне средине и др.).

5. да поседују способност да самостално започну додатне студије

6. Опште компетенције

7. Стручне компетенције

8. Истраживачке компетенције

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X