Распоред полагања испита

Распоред полагања испита према студијским програмима:

Струковни васпитач деце предшколског узраста

Струковни васпитач за традиционалне игре

Мастер струковне студије

Дошколовање

________________________________________________________________________________

Опште информације о полагању испита

Праћење, проверавање и оцењивање знања и способности студената врши се континуирано током године кроз све облике научно–наставног рада на основу активности студената: праћењем и евидентирањем резултата свих облика научно–наставног процеса, тестирањем, израдом семинарских радова, делимичном провером знања, завршном провером знања, израдом и одбраном завршног рада.

  • Студент полаже испите из предмета студијског програма који је уписао и то након што је испунио све прописане обавезе утврђене студијским програмом и планом наставе.
  • Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, практично, или комбиновањем наведених начина.
  • Испит се полаже у седишту школе, а практични испити или делови испита у предшколским установама и вежбаоницама.
  • Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета.
  • Испит је јаван.
  • Предметни наставник је обавезан да обезбеди јавност на усменом делу испита.

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.

Термини за пријаву и полагање испита благовремено се објављују на сајт школе и огласној табли. Оквирни термини за пријаву и полагање испита дефинисани су календаром рада школе.

Студент пријављује полагање испита електронским путем преко свог налога на сајту школе.

Студенти који завршавају студије по старом студијском програму (вишу школу) пријављују испит у Одсеку за студентска питања и доставља доказ о уплати накнаде за полагање испита.

Студент је дужан да пријави испит у објављеном термину за пријаву испита. Студенти на самофинансирању су дужни да накнаду за полагање испита изврше у термину за пријаву испита, у супротном се неће наћи у записнику о полагању испита, а извршена уплата се преноси за наредни испитни рок.

Студенту који није приступио полагању испита, а претходно није извршио одјаву полагања испита, предметни наставник ће у записник о полагању испита уписати „није приступио испиту“.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X