Испитни рокови

Праћење, проверавање и оцењивање знања и способности студената врши се континуирано током године кроз све облике научно – наставног рада на основу активности студената: праћењем и евидентирањем резултата свих облика научно – наставног процеса, тестирањем, израдом семинарских радова, делимичном провером знања, завршном провером знања, израдом и одбраном завршног рада.

  • Студент полаже испите из предмета студијског програма који је уписао и то након што је испунио све прописане обавезе утврђене студијским програмом и планом наставе.
  • Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, практично или комбиновањем наведених начина
  • Испит се полаже у седишту школе, а практични испити или делови испита у предшколским установама и вежбаоницама
  • Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета
  • Испит је јаван
  • Предметни наставник је обавезан да обезбеди јавност на испиту

Испитни рокови су: јануарски априлски, јунски, септембарски и октобарски.

Термини за пријаву и полагање испита објављују се на сајту школе и огласној табли.

Студент пријављује полагање испита искључиво електронским путем на сајту школе преко свог студентског профила.

Одјава испита врши се у истом термину када и пријава испита на сајту школе преко свог студентског профила.

Студент који завршава студије по старом студијском програму (вишу школу) пријављује испит у Одсеку за студентска питања и достављају доказ о уплати накнаде за полагање испита.

Студент може да пријави испит само у термину за пријаву испита који се благовремено објављује на сајту школе. Студенти на самофинансирању дужни су да накнаду за полагање испита изврше најкасније пет дана пре почетка пријаве испита како би уплата била благовремено раскњижена и тиме било омогућено да се пријава испита изврши.

Студенту који није приступио полагању испита, а претходно није извршио одјаву, предметни наставник ће у записник о полагању испита уписати „није приступио испиту“. Уплата за полагање испита у овом случају сматра се искоришћеном.

Студенту који одјави испит у предвиђеном термину, а извршио је уплату, уплата се преноси на наредни испитни рок.

Накнадна пријава испита сматра се оном пријавом која се врши након завршеног термина за редовну пријаву испита. Накнадну пријаву испита могуће је извршити најкасније 48 сати пре почетка испита уз накнаду од 3.000, динара и важи за све студенте. Накнадна пријава испита врши се искључиво у Одсеку за студентска питања уз достављање доказа о извршеној уплати.

У Календару рада дати су оквирни датуми за испитне рокове и пријаву испита.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X