Испитни рокови

Праћење, проверавање и оцењивање знања и способности студената врши се континуирано током године кроз све облике научно – наставног рада на основу активности студената: праћењем и евидентирањем резултата свих облика научно – наставног процеса, тестирањем, израдом семинарских радова, делимичном провером знања, завршном провером знања, израдом и одбраном завршног рада.

  • Студент полаже испите из предмета студијског програма који је уписао и то након што је испунио све прописане обавезе утврђене студијским програмом и планом наставе.
  • Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, практично или комбиновањем наведених начина
  • Испит се полаже у седишту школе, а практични испити или делови испита у предшколским установама и вежбаоницама
  • Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета
  • Испит је јаван
  • Предметни наставник је обавезан да обезбеди јавност на испиту

Испитни рокови су: јануарски априлски, јунски, септембарски и октобарски.

Термини за пријаву и полагање испита објављују се на сајту школе и огласној табли.

Студент пријављује полагање испита електронским путем на сајту школе у свом студентском профилу.

Студент који завршава студије по старом студијском програму (вишу школу) пријављује испит у Одсеку за студентска питања и достављају доказ о уплати накнаде за полагање испита.

Студент може да пријави испит само у термину за пријаву испита који се благовремено објављује на сајту школе. Студенти на самофинансирању дужни су да накнаду за полагање испита изврше у термину за пријаву испита, у супротном се неће наћи у записнику о полагању испита, а извршена уплата се преноси за наредни испитни рок.

Студенту који није приступио полагању испита, а претходно није извршио одјаву, предметни наставник ће у записник о полагању испита уписати „није приступио испиту“. Одјава испита врши се у истом термину када и пријава испита.

У Календару рада дати су оквирни датуми за испитне рокове и пријаву испита.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X