Мастер струковне студије – одбрана завршних радова

УПУТСТВО О ПРИЈАВИ И ОДБРАНИ МАСТЕР РАДА

 • Студент може изабрати тему мастер рада из било ког предмета који је предвиђен мастер студијским програмом, најраније на почетку трећег семестра[1].
 • Након усвојене теме мастер рада на Наставно-стручном већу, студент у оквиру предмета Стручно истраживачки рад (4. семестар), обавља истраживање и пише извештај о обављеном истраживању у форми семинарског рада (нацрт/пројекат мастер рада) који треба да одбрани у виду испита Стручно-истраживачки рад.
 • После положеног испита из предмета Стручни истраживачки рад студент пише (завршава) Мастер рад који садржи резултате из претходног (поменутог Стручно-истаживачког рада).
 • Услов за одбрану мастер рада су положени сви испити на студијском програму.
 • У једној школској години наставник може преузети менторство на 5 мастер радова.
 • Завршетком мастер струковних студија стиче се диплома са називом струковни мастер васпитач (скраћено: струк. маст. васп. ), а уз диплому се издаје и додатак дипломи.

________________________________________________________________________________

[1] Студент пријављује тему и у пријави одмах подноси НАЦРТ (пројекат истраживања) у сарадњи са ментором, предлаже васпитача-ментора (уколико је то неопходно и у складу са темом и истаживањем) који је касније и члан комисије за одбрану (није обавезно већ васпитач може бити, али не мора бити члан комисије за одбрану) и подноси кратку биографију  – све у истом обрасцу – Захтеву. Потом школа тражи сагласност од предшколске установе за предложеног васпитача-ментора (уколико се истраживање реализује у предшколској установи).

________________________________________________________________________________

Студенти након одобрене теме, код ментора полажу стручно истраживачки рад. То је пројекат у којем се решава практични проблем из области предшколског васпитања и образовања и који је у функцији израде мастер рада. Студијски истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора. Реализација студијског истраживачког рада може почети када студент положи испите из предмета Методологија истраживачког рада и Академско писање и када му се одобри тема Мастер рада. По завршетку пројекта студент, уз сагласност ментора, резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје наставнику-ментору, а наставник-ментор предаје са записником о реализованом испиту (стручно-истарживачки рад) Одсеку за студентска питања потписан од стране ментора и студента. У испитном року студент брани рад код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада.

Дакле, кораци су следећи:

 1. Пријава теме у обрасцу Захтев
 2. Тражење сагласности за васпитача ментора од Предшколске установе, тамо где је васпитач трећи члан комисије
 3. Стучно-истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора уколико је тема везана за предшколску установу
 4. Резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје наставнику, а наставник студентској служби. У испитном року студент брани рад код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада
 5. Мастер рад са Извештајем ментора, изузев ако је рад враћен на дораду, ставља се на увид јавности 7 дана. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе и на сајту Школе.
 6. Предаја и одбрана Мастер рада – Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три члана: два члана (ментор и председник комисије) су наставници који учествују у настави на мастер студијама, а трећи члан је васпитач-ментор или наставник Школе.

________________________________________________________________________________

КОРАЦИ СУ СЛЕДЕЋИ:

 1. Студент попуњава Образац 1 МСС: Захтев Наставно стручном већу за одобрење теме мастер рада
 2. Ментор попуњава образац број 2: Образац 2 МСС: ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ и доставља Одсеку за студентска питања
 3. Студент доставља Одсеку за студентска питања Образац 3 МСС: ПРИЈАВА ЗА ПРИСТУП ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ
 4. Мастер рад у четири примерка штампане верзије (у тврдом повезу)
 5. Рад у електронској верзији (1 CD)
 6. Индекс
 7. Потврда из библиотека да не дугују књиге
 8. Уплатница (сврха је одбрана завешног рада у износу од 18.000 динара на текући рачун Школе 840-657666-13)
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X