Најновије вести: 
Обавештење
Датум обавештења: 11.06.2020
ПРИЈАВA И ОДБРАНA МАСТЕР РАДА

1. Студент пријављује тему у обрасцу 1: Образац 1 МСС: Захтев за одобрење теме мастер рада, који је на сајту школе (Захтев предаје студентској служби)

2. На седници НС већа одобрава се Захтев за израду мастер рада

3. Школа тражи сагласности за васпитача ментора од Предшколске установе

4. Стручно истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора

5. Резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје студентској служби. У испитном року студент брани семинарски (Стручно-истраживачки рад) код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада

6. Ментор попуњава образац број 2: Образац 2МСС: И З В Е Ш Т А Ј О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ и доставља Одсеку за студентска питања.

7. Студент доставља Одсеку за студентска питања:

       -        Образац 3 МСС: П Р И Ј А В А ЗА ПРИСТУП ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

      -        Мастер рад у четири примерка штампане верзије (у тврдом повезу)

     -        Рад у електронској верзији (1 CD)

     -        Индекс

     -        Потврда из библиотека да не дугују књиге

     -        Уплатница (сврха је одбрана завешног рада у износу од 18.000 динара на текући рачун Школе 840-657666-13)

8. Мастер рад са Извештајем ментора, изузев ако је рад враћен на дораду, ставља се на увид јавности 15 дана. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе и на сајту Школе.

9. Предаја и одбрана Мастер рада – Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три члана: два члана (ментор и председник комисије) су наставници који учествују у настави на мастер студијама, а трећи члан је васпитач-ментор.

 

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 17.07.2020
РАСПОРЕД РАДА ШКОЛЕ
ЗАПОСЛЕНИ ВШССОВ У КИКИНДИ С... детаљније>>>