Најновије вести: 
Историјат

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди је високошколска институција са традицијом. Основана је 1948. године под називом Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“, као мешовита учитељска школа, која школске 1954/55. године прераста у школу за васпитаче.

  

Данас је Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди савремена васпитно-образовна институција која испуњава све стандарде Комисије за акредитацију и проверу квалитета, са основним струковним студијама првог степена (180 ЕСПБ) и специјалистичким струковним студијама другог степена (60 ЕСПБ).

Настава на основним струковним студијама реализује се на четири студијска програма:

• Струковни васпитач деце предшколског узраста,
• Струковни васпитач за традиционалне игре,
• Струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама,
• Струковни педагошки асистент.

Смер Струковни васпитач деце предшколског узраста је најдуже заступљен у Школи. Циљеви овог програма јесу о бразовање и припрема васпитача који ће познавати природу детета и његовог развоја; путеве подстицања развоја; институционалне и ванинституционалне облике рада са децом; начине препознавања дечјих потреба; облике сарадње са децом, родитељима, осталим васпитачима, стручним сарадницима и локалном заједницом; поступке индивидуализације и поштовања права на различитости и особености деце и њихових родитеља и принципе инклузивног образовања за децу са посебним потребама.

  

Радећи у континуитету од 2006. године, смер Струковни васпитач за традиционалне игре у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, окупља и образује студенте заинтересоване за савремене научне, теоријске, педагошке и практичне приступе фолклору. Овакав савремено конципирани студијски програм припрема студенте, будуће васпитаче за традиционалне игре, за рад у области фолклорне педагогије са децом предшколског и млађег школског узраста, пре свега у домену учења традиционалне игре и традиционалне вокалне и инструменталне музике. Студијски програм Струковни васпитач за традиционалне игре тако гради активан дијалог између прошлости, садашњости и будућности, пружајући наредним генерацијама могућност да се изразе у овом подручју стваралаштва. Теоријска и интерактивна настава, практични, емпиријски рад на терену, омогућава студентима да пролазе обуку како у учењу успостављања сазнајних процеса о својој традиционалној култури, тако и о културама у окружењу посредством рада на терену, а са друге стране, да овладавају вештином преношења стеченог знања на најмлађе – децу у предшколским установама и нижим разредима основних школа.

  

Студијски програм Струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама усмерен је ка оспособљавању за негу детета у групи, осносно установи; разумевању и уважавању законитости и фактора развоја у раном детињству, као и оспособљавању за подстицање, неговање и усмеравање дечјег стваралаштва у јасленом узрасту.

Студијски програм Струковни педагошки асистент настао је у складу са стандардима европског образовног простора, пратећи потребе друштва да се предшколске установе и школе интегришу као заједнице узајамног деловања деце, асистената и родитеља. Струковни педагошки асистент интегрише обучавање студената за рад с децом којој је потребна подршка и помоћ у учењу услед социјалне ускраћености, са сметњама у развоју, из расељених и избеглих породица, из руралних подручја, ромске етничке групе. Овај образовни профил усмерен је ка пружању подршке индивидуализованог типа, што представља добар предуслов за развијање инклузивног профила предшколских установа и школа.

Струковне специјалистичке студије реализују се преко стручних методичких области (Методика развоја говора, Методика формирања почетних математичких појмова, Инклузивно васпитање, Методика музичког васпитања, Методика физичког васпитања, Методика упознавања околине, Методика ликовног васпитања, Традиционална игра). Васпитач специјалиста биће сигуран у себе, с јасним циљевима рада са децом. Циљ је да образујемо васпитача који ће бити интуитиван и иновативан у бављењу програмом, прилагођавајући га деци, креативан по мери деце и усмерен на развојне проблеме деце.

У Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди могуће је и дошколовање студената који су завршили вишу двогодишњу школу.

Основни задаци и циљеви Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди јесу континуирано неговање научног, уметничког и стручног усавршавања, како наставног тако и ненаставног кадра, тако и самих студената. Да би остварила основне задатке и циљеве, Школа континуирано врши планирање и контролу резултата свих облика својих образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди запошљава наставнике и сараднике који својим научним, уметничком и наставном делатношћу омогућавају квалитетно и компетентно остваривање студијских програма. Организација наставе је поверена стручним службама Школе, а студентима су у сваком моменту доступне информације у вези са организацијом наставе и радом Школе.

Зграда у којој се Школа налази изграђена је крајем шездесетих година прошлог века и задовољава све неопходне услове за рад. Настава се реализује у специјализованим учионица, методичким кабинетима, амфитеатру, а Школа поседује и салу за физичко васпитање, кабинете за наставнике и библиотеку.

  

Студентима су понуђене многобројне ваннаставне активности: импротеатар, хор, оркестар, уметничке радионице, промоције књига и активности у оквиру Студентског парламента, који активно ради у Школи и расправља и покреће иницијативе о актуелним темама.

  

Студенти који долазе из других средина могу да користе услуге смештаја и исхране у Дому ученика у Кикинди.

У складу са стандардима европског образовног простора, у настојању да унапреди струковну наставу и праксу, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, сваке године организује Научно-стручну конференцију „Методички дани“ и објављује Зборник радова, који према према категоризацији Министарства просвете и науке Републике Србије има статус научног часописа.

  

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди настоји да уз стално иновирање студијских садржаја, примену савремених метода и техника едукације и кроз педагошки и истраживачки рад, образује младе и компетентне стручњаке у области предшколског васпитања и образовања.

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 23.12.2019
ПРИЈАВА ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
Обавештавамо студенте да ће пријава испита за јануа... детаљније>>>