Упис школске 2023/2024. године

УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 1. СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
 2. СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

Школа уписује студенте на основне струковне студије из БУЏЕТА као и самофинансирајуће са могућношћу плаћања у 10 (десет) месечних рата.

Документа за пријаву:

 1. Пријавни лист (добија се у школи)
 2. Сведочанства свих разреда претходног средњег образовања
 3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 4. Извод из матичне књиге рођених или очитана лична карта
 5. Доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности и за  полагање класификационог испита
 6. Лекарско уверење ( од Медицине рада )
 7. Уверење од логопеда о говорним способностима кандидата

Документа за упис:

 1. Оригинална  документа сведочанства и диплома
 2. ШВ-20 образац – добија се у школи
 3. Индекс – добија се у школи
 4. Две фотографије 3,5 х 4,5 цм
 5. Фотографија на електронском медију
 6. Доказ о уплати школарине ( прве рате или у целости )
 7. Доказ о уплати трошкова уписа

________________________________________________________________________________

ШКОЛА ВРШИ И УПИС СТУДЕНАТАНА ДОШКОЛОВАЊЕ НАМЕЊЕНО ОНИМА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ВИШУ ШКОЛУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

Студенти сами сносе трошкове студирања. Школарина се може плаћати у 10 (десет) једнаких месечних рата.

________________________________________________________________________________

СТУДЕНТИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТ ДА КОРИСТЕ НОВОИЗГРАЂЕН И САВРЕМЕН ДОМ УЧЕНИКА www.dukikinda.edu.rs

________________________________________________________________________________

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА – МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

За упис на мастер струковне студије могу да конкуришу кандидати који имају завршену високу школу струковних студија за образовање васпитача, као и студенти који су завршили друге студије из области друштвено-хуманистичких наука, и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ. На мастер струковне студије може конкурисати и лице које је завршило специјалистичке  струковне студије другог степена, са најмање 240 ЕСПБ.

Студенти сами сносе трошкове студирања. Школарина се може плаћати у 10 (десет) једнаких месечних рата.

Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис мастер струковних студија, поред попуњене пријаве на конкурс, прилажу фотокопије следећих докумената и оригинале на увид :

 1. Диплому о завршеним основним струковним студијама ( уколико је кандидат завршио вишу школу и дошколовање – обе дипломе);
 2. Диплому о завршеним специјалистичким струковним студијама другог степена;
 3. Извод из матичне књиге рођених (венчаних);
 4. Уверење о држављанству;
 5. Личну карту или пасош на увид;
 6. Доказ о уплати трошкова пријаве

Документа за упис:

Сви кандидати који су испунили услове за упис достављају:

 1. Два пријавна листа ШВ-20 (добија се у школи)
 2. Индекс (добија се у школи)
 3. Две фотографије 3,5 X 4,5 см
 4. Фотографија у bmp.формату на електронском медију
 5. Доказ о уплати прве рате школарине
 6. Доказ о уплати трошкова уписа

________________________________________________________________________________

КОНКУРСИ СА ЗА УПИС СТУДЕНАТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ КРАЈЕМ МАЈА 2023. ГОДИНЕ.

ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОЗОВИТЕ 0230/422-423 ИЛИ НАМ ПИШИТЕ МЕЈЛОМ vsssovki@vaspitacka.edu.rs

31. јануара 2023.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X