Најновије вести: 

Општа акта
Статут ВШССОВ у Кикинди
Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака ВШССОВ у Кикинди
Правилник о раду
Правилник о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања
Правилник о Специјалистичким струковним студијама у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Правилник о избору у звања наставника и сарадника у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада у ВШССОВ у Кикинди
Стандарди и поступци обезбеђења квалитета
Правилник о завршном испиту на Специјалистичким струковним студијама
Правилника о завршном испиту на основним струковним студијама
Правилник о уџбеницима
Правилник о издавачкој делатности
Правилник о раду школске библиотеке
Правилник о критеријумима и условима преноса ЕСПБ бодова између различитих академских и струковних студија и признавање испита
Правилник о награђивању и оцењивању запослених у ВШССОВ у Кикинди
Правила заштите од пожара ВШССОВ у Кикинди
Санациони план за отклањање последица пожара ВШССОВ у Кикинди
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената ВШССОВ у Кикинди
Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о признавању страних високошколских исправа у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о безбедности и здрављу на раду у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о образовању и стручном усавршавању наставника и сарадника ВШССОВ у Кикинди
Правилник о накнадама и другим примањима запослених у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о организацији буџетског рачуноводства у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о правима, обавезама и одговорностима наставника и сарадника ангажованих уговором о допунском раду
Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога и налога за службено путовање
Правилник о канцеларијском пословању у ВШССОВ у Кикинди
Пословник о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди
Пословник о раду Савета ВШССОВ у Кикинди
Протокол реализације акредитованих семинара од стране ВШССОВ у Кикинди
Процедура рада одсека за студентска питања
Статут Студентског Парламента ВШССОВ у Кикинди
Правилник о четрдесеточасовној радној недељи
Правилник о јавним набавкама ВШССОВ у Кикинди
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга
Процедура за рад службе рачуноводства
Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију
Правилник о поклонима у ВШССОВ у Кикинди
Правилник о мастер струковним студијама на ВШССОВ у Кикинди
Правилник о безбедности и здрављу на раду
План евакуације
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 16.10.2019
ИМПРО ТЕАТАР
Позивамо све студенте који су би... детаљније>>>