Најновије вести: 

Испитни рокови

Праћење, проверавање и оцењивање знања и способности студената врши се континуирано током године кроз све облике научно – наставног рада на основу активности студената:праћењем и евидентирањем резултата свих облика научно – наставног процеса, тестирањем, израдом семинарских радова, делимичном провером знања, завршном провером знања, израдом и одбраном завршног рада.

  • Студент полаже испите из предмета студијског програма који је уписао и то након што је испунио све прописане обавезе утврђене студијским програмом и планом наставе.
  • Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, практично, или комбиновањем наведених начина
  • Испит се полаже у седишту школе, а практични испити или делови испита у предшколским установама и вежбаоницама АДЗНМ ''Гусле''.
  • Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета
  • Испит је јаван.
  • Предметни наставник је обавезан да обезбеди јавност на усменом делу испита.

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.

Термини за пријаву и полагање испита су објављени на сајту школе и огласној табли.

Студент пријављује полагање испита електронским путем или попуњавањем и предајом пријаве за полагање испита Одсеку за студентска питања. Студенти који завршавају студије по старом студијском програму (вишу школу) доставља доказ о уплати накнаде за полагање испита Одсеку за студентска питања.

Студент је дужан да пријави испит у објављеном термину за пријаву испита. Студенти на самофинансирању су дужни да накнаду за полагање испита изврше у термину за пријаву испита, у супротном се неће наћи у записнику а извршена уплата се преноси за наредни испитни рок.

Студенту који није приступио полагању испита, а претходно није извршио одјаву, предметни наставник ће у односну пријаву за полагање испита и у записник о полагању испита уписати „није приступио испиту“.

Испитни рокови
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 18.09.2020
САОПСТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА О ТОЛЕРАНЦИЈИ
... детаљније>>>